top of page

לקוחות / גולשים יקרים,

חברת פסגות שירותי רקמה בע"מ, הוקמה במטרה לתת מענה לשירותי רקמה ודפוס על מגוון מוצרים.

וזהו עיקר עיסוקה.

כמו כן החברה מייבאת ומוכרת מכונות רקמה TAJIMA.

ימי פעילות מערך הטכני למכונות רקמה, ימים א-ה בין השעות 9:00-16:00 בטלפונים 03-6811346/457.

או במייל: slg-b@zahav.net.il

ערבי חג וחג סגורים.

במידה ואין מענה, ניתן להשאיר בקבלה את מהות התקלה או במייל, ונחזור אליכם תוך 2 ימי עסקים.

החברה עובדת עם חומרי גלם בתחום הרקמה וההדפסה בסטנדרטים מהגבוהים בשוק העולמי.

על הלקוח חלה החובה לבדוק לפני כל עבודה יחד עם החברה על אופי השימוש שיעשה במוצר שירקם או יודפס על-ידנו.

כמו כן על הלקוח לקרוא בקפדנות את הוראות הכביסה לפני ביצוע הרקמה או הדפוס.

הוראות אלו חשובות מאד במידה ותרצו שמוצר שנרקם או הודפס על-ידנו ילווה אתכם לזמן ממושך.

החברה אינה אחראית למוצרים שנקנים ממנה, כמו מגבות, חולצות, כובעים וכו' ועל הלקוח חלה החובה לבדוק את אופי המוצר טרם קנייתו מאתנו,עליו מבקש הלקוח לרקום. שרות זה ניתן על-ידנו,כדי לחסוך ללקוח זמן וטרחה בלחפש מוצר דומה.

האחריות על מוצרים אלו יהיו על אחריותם של הספקים, מהם קנתה חברת פסגות שירותי רקמה ויש לפנות אליהם.

החברה לא תהיה אחראית על פגם שייווצר על מוצר מסוים, כתוצאה מרקמה,הדפסה ואו כח עליון שאינן באחריות החברה.

בכל מקרה החברה תהיה אחראית עד למקסימום עלות העבודה שבוצעה על ידנו.

החזר מוצרים רקומים או מודפסים אינן חלות על מוצרים שנקנו  על ידנו באישור הלקוח, מאחר ומוצרים אלו אינן ברי מדף עוד.

 המעביר חומרים לצורך הפקת דפוס/ רקמה מאשר בעצם פעולתו זו שהינו בעל זכויות היוצרים לחומר המועבר או שקיבל אישור לעשות בהם שימוש כחוק. המפר הוראה זאת מיפה את "חברת פסגות שירותי רקמה" להעביר אליו תביעה במידה ותתקבל ולהסיר כל אחריות בנושא. 

חברת חברת פסגות שירותי רקמה אינם יכולים לפקח על כל החומרים המועלים לאתר ו/או נשלחים להדפסה/רקמה, אולם חברת פסגות שירותי רקמה  שומרת לעצמה את הזכות למחוק חומרים שאינם ראויים ממחשבי החברה ו/או לפעול בכל דרך שתיראה לה בהתאם להפרה שתבוצע  ומבלי לגרוע מן האמור מניעת הדפסתם של חומרים מפירים. חברת פסגות שירותי רקמה לא תשא באחריות בגין כל נזק העלול לנבוע ממקרים כגון הנ"ל. חברת פסגות שירותי רקמה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי עבור כל נזק או הליך משפטי שיגרמו לה ו/או למפעיליה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למי ממשתמשיה ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות פעולות כגון אלו.

bottom of page